กรมทางหลวงชนบท แก้จราจรติดขัด ขยายถนนสาย ปท.4001 จ.ปทุมธานี เสร็จสมบูรณ์

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินการก่อสร้างขยายถนนทางหลวงชนบทสาย ปท.4001 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3261 – บ้านคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรยกระดับมาตรฐานทาง แบ่งเบาจราจรสายหลัก เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยให้กับประชาชน

นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ให้รายละเอียดว่า เดิมถนนสายดังกล่าวผิวจราจรกว้างเพียง 6 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร ในขณะที่ปริมาณการจราจรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นเส้นทางบริเวณหน้าโรงพยาบาลคลองหลวง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งในแต่ละวันมีประชาชนและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลใช้สัญจรเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ทช.จึงได้ดำเนินขยายผิวจราจรสายดังกล่าว เป็นถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร ไป-กลับ กว้าง 7 เมตร พร้อมไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร โดยมีจุดเริ่มต้นจาก กม.ที่ 14+066 ถึง กม.ที่ 15+081 รวมระยะทาง 1.051 กิโลเมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 10.786 ล้านบาท ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรแล้ว ซึ่งทำให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกรวดเร็วและไปสู่ปลายทางด้วยความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

On Trend

Related Posts