การประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือทางรถไฟระหว่างเยอรมัน-ไทย (GTRP) ครั้งที่ 4 หัวข้อ “การบำรุงรักษาและการซ่อมบำรุงรถไฟ (Railway Rolling Stock Maintenance and Overhaul)

315 views

วันนี้ (6 พ.ย. 62) นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง และ Mr. Georg Schmidt เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันประจำประเทศไทย ร่วมเป็นประธานเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือทางรถไฟระหว่างเยอรมัน – ไทย (GTRP) ครั้งที่ 4 หัวข้อ “การบำรุงรักษาและการซ่อมบำรุงรถไฟ (Railway Rolling Stock Maintenance and Overhaul) พร้อมด้วยนายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการบริหาร บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTS) นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (ARL) และคณะทำงานฯ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้ โดยการสัมมนาในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือด้านระบบราง (Joint Declaration of Intent: JDI) ประกอบด้วย

กระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Bangkok Mass Transit System (BTS) และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ มหาวิทยาลัย และเอกชน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้และแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่เป็นตัวอย่างความสำเร็จ โดยผู้เชี่ยวชาญสำหรับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางวิศวกรรมของรถไฟ รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองความคิดเห็นจากปัญหาและความท้าทายในระบบปฏิบัติการเดินรถในประเทศไทย ซึ่งกรมการขนส่งทางรางโดย ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อเรื่อง “Railway development in Thailand” สำหรับงานสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีเขียว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories