การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกาศประกวดราคาซื้อรถจักรดีเซลไฟฟ้า (Diesel Electronic Locomotive) น้ำหนักกดเพลา 16 ตัน/เพลา พร้อมอะไหล่จำนวน 50 คัน วงเงิน 6,562.5 ล้านบาท

378 views

การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกาศประกวดราคาซื้อ รถจักรดีเซลไฟฟ้า (Diesel Electronic Locomotive) น้ำหนักกดเพลา 16 ตัน/เพลา พร้อมอะไหล่จำนวน 50 คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน 6,562,500,000 บาท (หกพันห้าร้อยหกสิบสองล้านห้าแสนบาท) โดยเริ่มเปิดจำหน่ายเอกสารประกวดราคาวันที่ 2 กันยายน ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 16 ตุลาคม 2562
ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 650,000 บาท (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคารได้จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

สำหรับการประกวดราคาซื้อรถจักรดีเซลไฟฟ้าน้ำหนักกดเพลา 16 ตัน/เพลา พร้อมอะไหล่จำนวน 50 คัน มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการยกระดับคุณภาพการให้บริการขนส่งทางรางให้มีความทันสมัย และการบริหารจัดการที่ดีเพื่อส่งเสริมการแข่งขันของประเทศตามพันธกิจของการรถไฟฯ ที่มุ่งเน้นการให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ สร้างรายได้และผลกำไรที่ดี ตลอดจนการพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการ เพื่อเป็นทางเลือกในการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองนโยบายของรัฐในการพัฒนา และเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าเข้าด้วยกัน

นอกจากนี้ ยังเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม ในการผลักดันการลงทุนพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ ลดต้นทุนการขนส่งในระบบโลจิสติส์ก ตลอดจนก่อให้เกิดการกระจายเม็ดเงินการลงทุน หมุนเวียนลงสู่ระบบเศรษฐกิจ ช่วยทำให้เศรษฐกิจภายในประเทศเกิดความเข้มแข็ง รองรับความผันผวนจากปัจจัยเสี่ยงภายนอกได้

สำหรับคุณสมบัติที่สำคัญของผู้มีสิทธิเสนอราคา อาทิ ต้องมีการลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e -GP) ของกรมบัญชีกลาง ต้องเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยมีทุนจดทะเบียนชำระเต็มไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท (ห้าร้อยล้านบาท) ก่อนวันยื่นเอกสารประกวดราคา ขณะเดียวกัน ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมารับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่กำหนด ณ ห้องเปิดซองประกวดราคา ชั้น 2 อาคารที่ทำการฝ่ายการพัสดุ การรถไฟแห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ ต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.railway.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-220-4668 ในวันและเวลาราชการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories