ก.คลัง ดันมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (IBC) เพื่อขับเคลื่อนไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนของภูมิภาค

223 views

คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา จำนวน 3 ฉบับ เพื่อยกเลิกมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค 2 (Regional Operating Headquarters : ROH2) สำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ (International Headquarters : IHQ) และบริษัทการค้าระหว่างประเทศ (International Trading Center : ITC) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

การยกเลิกมาตรการภาษีดังกล่าวสืบเนื่องมาจากกระทรวงการคลังได้ออกมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Centre หรือ IBC) มาทดแทน ROH1, ROH2, IHQ และ ITC เพื่อส่งเสริมการลงทุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนเพื่อให้มาตรการภาษีของประเทศไทยสอดคล้องกันกับมาตรฐานสากล ซึ่งก่อนหน้านี้กระทรวงการคลังได้ยกเลิกมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค 1 (Regional Operating Headquarters : ROH1) ไปแล้ว

การยกเลิกมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้ง ROH2, IHQ และ ITC จะมีผลในวันที่ 1 มิถุนายน 2562 อย่างไรก็ดี สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับคนต่างด้าวซึ่งทำงานประจำ ROH2, IHQ และ ITC ในปัจจุบันจะคงอยู่ต่อไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และสำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต่างประเทศที่ถือหุ้นใน ROH2, IHQ และ ITC จะคงอยู่ต่อไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ทั้งนี้ ROH1, ROH2 และ IHQ ที่จะขอเปลี่ยนแปลงเป็น IBC จะได้รับการผ่อนปรนเงื่อนไขบางประการและความสะดวกอย่างมากในการยื่นคำขอ นอกจากนั้น ITC ที่จะขยายขอบเขตธุรกิจให้รวมถึงการเป็นสำนักงานใหญ่และขออนุมัติเป็น IBC จะได้รับความสะดวกอย่างมากในการยื่นคำขอเช่นกัน โดยกรมสรรพากรจะเริ่มเปิดรับคำขอเป็น IBC ในเดือนเมษายน 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories