ขนส่งฯ วางแผนช่วยลดผลกระทบ โควิด-19 กับผู้ประกอบการรถโดยสาร

123 views

กรมการขนส่งทางบก หารือร่วมกับ สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และสมาคมวินาศภัยไทย เพื่อหามาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ประชุมร่วมกับ สมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย, ผู้ประกอบการขนส่ง, บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.), สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย, สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และสมาคมประกันวินาศภัยไทย เพื่อหามาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องจากปัจจุบันผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารไม่ประจำทางได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้รถโดยสารไม่ประจำทางที่ให้บริการนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวจีนหยุดเดินทางทั้งหมด โดยมีรถจอดพักโดยไม่ได้ออกวิ่งประมาณ 7,000 คัน สำหรับรถโดยสารประจำทาง และรถรับจ้างอื่นๆ มีผู้โดยสารลดลงประมาณ 20% ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ที่มีภาระในการผ่อนชำระเช่าซื้อรถกับสถาบันการเงินต่างๆ โดยมีผลการหารือ ดังนี้

1. เจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงินภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ได้มีมาตรการพักชำระหนี้ได้ระยะเวลา 6 เดือน และสามารถขอขยายเวลาชำระหนี้ออกไปอีกได้ไม่เกิน 96 เดือน โดยรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่ ธปท. กำหนด

2. เจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (NON-BANK) ทางสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทยจะนำผลการหารือในวันนี้ เพื่อนำเข้าที่ประชุมของสมาคมฯ ขอความร่วมมือสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (NON-BANK) หรือบริษัท Leasing ที่ปล่อยกู้กับผู้เช่าซื้อรถยนต์เพื่อกำหนดแนวทางในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในที่ประชุมสมาคมฯ ตามข้อเสนอของกรมการขนส่งทางบกและผู้ประกอบการภายในสัปดาห์หน้า โดยจะแจ้งให้ทราบผลการประชุมภายในวันที่ 16 มีนาคม 2563 ซึ่งคาดว่าจะสามารถกำหนดมาตรการพักชำระหนี้ 3-6 เดือน และขยายเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 96 เดือน เช่นเดียวกับมาตรการของสถาบันการเงินภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท. แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับศักยภาพของสถาบันการเงินแต่ละรายด้วย โดยมาตรการดังกล่าวกรมการขนส่งทางบกขอให้พิจารณาให้ครอบคลุมรถโดยสารและรถบรรทุกทั้งประเภทไม่ประจำทางและประจำทาง รวมถึงรถแท็กซี่ และรถรับจ้างประเภทอื่นๆ ด้วย

3. คปภ. รับไปพิจารณามาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการฯให้สามารถผ่อนชำระเบี้ยประกันได้รวมถึงการปรับลดเบี้ยประกันหรือขยายอายุประกันภัย โดยจะนำเสนอคณะกรรมการ คปภ. และแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายในสิ้นเดือนมีนาคม

4. สมาคมประกันวินาศภัยไทยรับที่จะไปแจ้งสมาชิกซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยต่างๆ ให้ผู้ประกอบการขนส่งสามารถทำหนังสือถึงบริษัทประกันภัยเพื่อแจ้งหยุดใช้รถได้โดยตรงกับบริษัทประกันภัย ซึ่งการแจ้งหยุดใช้รถต้องไม่น้อยกว่า 30 วัน
โดยบริษัทประกันภัยสามารถคืนเบี้ยประกันภัยหรือขยายเวลาคุ้มครองให้ยาวขึ้นเท่ากับระยะเวลาที่หยุดวิ่ง สำหรับหลักฐานประกอบการขอแจ้งหยุดใช้รถ นั้น สมาคมฯ จะไปพิจารณาแนวทางปฏิบัติภายในสัปดาห์หน้าและประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป

5. บริษัท ขนส่ง จำกัด จะรับไปพิจารณาเรื่องการขอลดค่าธรรมเนียมเที่ยววิ่งโดยจ่าย ตามจำนวนเที่ยววิ่งที่วิ่งจริงในแต่ละเส้นทาง โดยจะนำเสนอคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกจะเร่งรัดติดตามเพื่อให้มาตรการและแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการมีความชัดเจนและเป็นแนวทางที่สามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการเพื่อให้ผ่านพ้นสถานการณ์ไปได้

อย่างไรก็ตาม เพื่อสร้างเชื่อมั่นให้แก่ผู้โดยสารที่ยังต้องการใช้บริการการเดินทางด้วยรถโดยสารทุกประเภท ขอให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามข้อแนะนำเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด อาทิ เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทั้งในตัวรถและภายในสถานีขนส่ง ติดต่อจุดบริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือ กำชับเจ้าหน้าที่สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน ให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนปฏิบัติงานทุกวัน

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories