ขนส่ง ยืนยันเรียกรถผ่านแอปฯ ต้องเป็นธรรมทุกฝ่าย

กรมการขนส่งทางบก ยืนยัน!! ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. …. เน้นความเป็นธรรมและเป็นทางเลือกในการใช้บริการรถยนต์รับจ้าง มุ่งยกระดับคุณภาพการให้บริการขนส่งสาธารณะในยุคดิจิทัล

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า หลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. …. เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 โดยกรมการขนส่งทางบก ยืนยันว่าร่างกฎกระทรวงดังกล่าวได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนและสังคมในภาพรวมเป็นสำคัญเป็นการเปิดทางเลือกในการใช้บริการรถยนต์ส่วนบุคคลผ่านระบบแอปพลิเคชันที่มีความสอดคล้องตามวิถีชีวิตในยุคดิจิทัล อีกทั้งยังช่วยให้เกิดความปลอดภัยและความสะดวกสบายมากขึ้น ซึ่งจากผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วไปและผู้ใช้บริการรถสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลของสวนดุสิตโพล พบว่า ร้อยละ 97 เห็นด้วยกับการผลักดันให้การบริการแอปพลิเคชันเรียกรถเป็นบริการที่ถูกกฎหมาย นอกจากนี้ ในปัจจุบันมีหลายประเทศที่มีการออกกฎหมายรองรับให้การขนส่ง ผู้โดยสารผ่านระบบแอปพลิเคชันเป็นการขนส่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม อังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน เยอรมัน และอิตาลี เป็นต้น

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ร่างกฎกระทรวงฉบับนี้เป็นการกำหนดให้รถยนต์ส่วนบุคคลที่ให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นรถยนต์รับจ้างประเภทหนึ่งเช่นเดียวกันกับรถแท็กซี่ เพื่อให้สามารถกำกับดูแลการให้บริการให้มีความปลอดภัย และเป็นธรรมต่อประชาชน ซึ่งรถยนต์ส่วนบุคคลดังกล่าวต้องขึ้นทะเบียน กับกรมการขนส่งทางบกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดซึ่งมีความเท่าเทียมกับการให้บริการรถแท็กซี่ในปัจจุบัน เช่น ต้องมีอายุการใช้งานไม่เกิน 9 ปี ผู้ขับรถจะต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะและผ่านการตรวจสอบ ประวัติอาชญากรรม ต้องมีการทำประกันภัยรถยนต์สาธารณะ เพิ่มเติมเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้โดยสารต้องติดเครื่องหมายแสดง การเป็นรถยนต์รับจ้างทางเลือกในตำแหน่งที่ชัดเจน เพื่อแสดงให้เห็นลักษณะการให้บริการที่แตกต่างจากรถแท็กซี่ โดยรถยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันต้องเรียกใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันเทjานั้น ผู้โดยสารจะไม่สามารถโบกเรียกหรือจอดรับผู้โดยสารทั่วไปได้ นอกจากนี้ยังกำหนดให้ผู้ให้บริการระบบแอปพลิเคชันต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยและขึ้นทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้โดยสารและผู้ให้บริการผ่านแอปพลิเคชันด้วย

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ ถือเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับแท็กซี่โดยการรับผู้โดยสาร ผ่านแอปพลิเคชันเพิ่มเติมจากการรับผู้โดยสารได้จากการโบกเรียกหรือจอดรับผู้โดยสาร และอยู่ระหว่างการพัฒนาแอปพลิเคชันติดตามรถแทน GPS ซึ่งสอดรับกับมาตรการเพิ่มรายได้ลดภาระค่าใช้จ่ายที่กรมการขนส่งทางบก เคยกำหนดมาตรการเยียวยาให้กับกลุ่มรถแท็กซี่ โดยการขยายอายุการใช้งานรถแท็กซี่จาก 9 ปี เป็น 12 ปี รวมทั้งเปิด โอกาสให้แท็กซี่สามารถติดตั้งสื่อโฆษณาสินค้าหรือบริการบนตัวรถ
เพื่อเป็นการหารายได้เสริม ซึ่งการยกร่างกฎกระทรวงดังกล่าวเป็น เจตนารมณ์สำคัญของกระทรวงคมนาคม และกรมการขนส่งทางบก ในการพัฒนาการให้บริการที่สอดคล้องกับ เทคโนโลยี และความต้องการของประชาชน ภายใต้การกำกับดูแลเพื่อความปลอดภัย และเป็นธรรมกับทุกฝ่ายมุ่งให้เกิดการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้ บริการระบบการขนส่งสาธารณะต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories