คมนาคม เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ

116 views

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณของกระทรวงคมนาคม ครั้งที่ 1/2562 โดยที่ประชุมฯ ได้ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ 2555 – 2561 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและก่อหนี้ผูกพันในสัญญารายจ่ายประจำปี 2562 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบกลางประจำปี 2562 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยปลัดกระทรวงคมนาคมได้ขอให้ทุกหน่วยงานตระหนักในเรื่องการบริหารงบประมาณ เนื่องจากเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและหากสามารถดำเนินโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ได้ตามแผนงานที่กำหนดหรือเร็วกว่านั้น จะส่งผลให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานและได้รับความสะดวกในการเดินทางมากยิ่งขึ้น รวมถึงได้กำชับให้หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมตรวจสอบรายละเอียดโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและเกิดปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า พร้อมเร่งแก้ไขเพื่อให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณตามเป้าหมายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมได้ทันในปีงบประมาณ 2562 ซึ่งเหลือเวลาอีกประมาณ 5 เดือน ส่วนการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปีต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2563