ครม.เห็นชอบ ปรับโครงสร้างภาษีไบโอดีเซล หนุนเกษตรกรสวนปาล์ม ส่งเสริมการไบโอดีเซล

103 views

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ครม.ได้มีมติเห็นชอบการปรับโครงสร้างพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลใหม่ โดยมีการแบ่งช่วงปริมาณไบโอดีเซลที่ผสมในน้ำมันดีเซลเป็น 6 ชนิด จากเดิมมีเพียง 2 ชนิด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรประสบปัญหาราคาน้ำมันปาล์มตกต่ำ และเป็นการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่งด้วย ประกอบด้วย น้ำมันไบโอดีเซลบี4 น้ำมันไบโอดีเซลบี 7 น้ำมันไบโอดีเซลบี9 น้ำมันไบโอดีเซลบี 14 น้ำมันไบโอดีเซลบี19 และน้ำมันไบโอดีเซลบี24 พร้อมทั้งยังได้เพิ่มภาษีน้ำมันไบโอดีเซล 2 ชนิดเดิม คือ ไบโอดีเซลบี 7 เพิ่ม 0.01 บาทต่อลิตร เป็น 5.99 บาทต่อลิตร และน้ำมันไบโอดีเซลบี20 ปรับเพิ่ม 0.001 บาทต่อลิตร เป็น 5.153 บาทต่อลิตร

อย่างไรก็ตามยืนยันว่าการกำหนดโครงสร้างพิกัดอัตราภาษีน้ำมันไบโอดีเซลใหม่ทั้ง 6 ช่วง จะไม่ส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันไบโอดีเซลในท้องตลาดปรับเพิ่มขึ้น เนื่องจากวัตถุประสงค์ของการปรับครั้งนี้เพื่อต้องการให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงพลังงาน ที่ต้องการส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซลเข้ามาเป็นส่วนผสมน้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้น ซึ่งโครงสร้างภาษีใหม่นี้จะเพิ่มความสะดวกให้กระทรวงพลังงานกำหนดสัดส่วนของน้ำมันไบโอดีเซลที่นำมาผสมกับน้ำมันดีเซลได้คล่องตัว ยืดหยุ่นได้ตามปริมาณน้ำมันปาล์มที่ผลิตได้ในช่วงระยะเวลานั้น ๆ เป็นการสนับสนุนเกษตรกรผู้เพาะปลูกปาล์มน้ำมันได้อีกทางหนึ่ง”

สำหรับอัตราภาษีน้ำมันไบโอดีเซลใหม่ ประกอบด้วย น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่เกิน 4% มีอัตราภาษี 6.440 บาทต่อลิตร น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่เกิน 4% แต่ไม่เกิน 7% มีอัตราภาษี 5.990 บาทต่อลิตร น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่เกิน 7% แต่ไม่เกิน 9% มีอัตราภาษี 5.930 บาทต่อลิตร น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่เกิน 9% แต่ไม่เกิน 14% มีอัตราภาษี 5.800 บาทต่อลิตร น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่เกิน 14% แต่ไม่เกิน 19% มีอัตราภาษี 5.480 บาทต่อลิตร และน้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่เกิน 19% แต่ไม่เกิน 24% มีอัตราภาษี 5.153 บาทต่อลิตร

ปัจจุบันกรมสรรพสามิตเก็บภาษีน้ำมันดีเซลที่ไม่มีการผสมน้ำมันปาล์ม อัตรา 6.44 บาทต่อลิตร มีการใช้นำมันดีเซลปีละ 2 แสนล้านลิตร เป็นน้ำมันที่มีส่วนผสมน้ำมันปาล์ม 2 หมื่นล้านลิตร เป็นเงินภาษีที่เก็บจากน้ำมันดีเซลปีละ 1.4 แสนล้านบาท ซึ่งในอนาคต หากมีการใช้น้ำมันไบโอดีเซลมากขึ้น จะทำให้เก็บภาษีในส่วนนี้ได้ลดลง แต่ก็เป็นการช่วยเกษตรกรและสิ่่งแวดล้อม

นายพชรกล่าวว่า การที่ครม.อนุมัติครั้งนี้เป็นไปตามข้อเสนอของการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 3 พ.ค.ที่ผ่านมา ที่มีมติที่เกี่ยวข้องกับกรมสรรพสามิต ให้กำหนดอัตราภาษีน้ำมันดีเซลหมุนเร็วประเภทต่าง ๆ ใหม่ เพื่อเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันปาล์มตกต่ำ และต่อมากระทรวงการคลังได้มอบหมายให้กรมสรรพสามิตพิจารณากำหนดอัตราภาษีน้ำมันดีเซลใหม่ โดยแบ่งเป็นช่วงปริมาณไบโอดีเซลที่ผสมในน้ำมันดีเซลในทุกระดับให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงพลังงาน ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต จึงทำให้มีการกำหนดภาษีดังกล่าวขึ้น