ดีป้า โชว์ผลงานปี 61 พลิกโฉมประเทศไทยก้าวสู่ยุคดิจิทัล เตรียมพร้อมสานต่อพันธกิจแผนแม่บทส่งเสริมฯ ปี61-64 หนุนแผนยกระดับ Thailand 4.0

301 views

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โชว์ผลงานปี 2561 สามารถเดินแผนปรับเปลี่ยนประเทศไทยเข้าสู่ยุคดิจิทัล ตามแผนแม่บทส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. 2561-2564 ของรัฐบาลอย่างเต็มที่ ผ่านมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนด้านดิจิทัล 8 มาตรการ และคูปองสนับสนุนการดำเนินงานให้กับภาคธุรกิจเอกชนและภาครัฐ 4 ประเภท เพื่อเตรียมความพร้อมให้มิติด้านเศรษฐกิจ กำลังคน และโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล รวมถึงประสบความสำเร็จตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล และกระทรวงดีอี ในการส่งเสริมด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีและดิจิทัลอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี คาดว่า ผลักดันการสร้างมูลค่าต่อเศรษฐกิจดิจิทัลให้กับประเทศโดยรวมกว่า 1,096.62 ล้านบาท รวมถึงก่อให้เกิดการกระตุ้นและรับรู้ด้านดิจิทัลต่อภาคอุตสาหกรรมและภาคสังคมทั้งในและต่างประเทศผ่านการทำ MOU กว่า 50 ฉบับ เตรียมแผนเดินหน้าสานต่อพันธกิจหลักปี 2562 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อยกระดับประเทศสู่การเป็น Thailand 4.0

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของสำนักงานฯ ประจำปี พ.ศ. 2561 นับว่าเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก โดยพันธกิจหลักของ depa ได้แก่ การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรม และนวัตกรรมดิจิทัล รวมถึงพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ ซึ่งเป็นไปตามแผนแม่บทการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. 2561-2564 ที่รัฐบาลได้วางกรอบไว้อย่างครบถ้วน ทั้งนี้คาดว่าผลจากการดำเนินงานตามภารกิจทั้งหมด สามารถสร้างการรับรู้และการตระหนักถึงความสำคัญด้านการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและดิจิทัลให้กับอุตสาหกรรมและธุรกิจด้านดิจิทัลอย่างกว้างขวางทั้งในระดับประเทศ และระดับภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้คาดว่าผลของกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ส่งเสริมและสนับสนุนไป จะก่อให้เกิดการขยายตัวในด้านการลงทุนในด้านดิจิทัลให้กับอุตสาหกรรมและธุรกิจด้านดิจิทัลอย่างกว้างขวาง หรือคิดเป็นมูลค่ารวมได้กว่า 1,096.62 ล้านบาท

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories