ดีอีเอส จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้ประสานงานการตรวจสอบข่าวปลอม

376 views

กระทรวง ดีอีเอส จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายผู้ประสานงานการตรวจสอบข่าวปลอมทุกภาคส่วน หลังพบสาเหตุ Fake News มีผู้เจตนาสร้างความแตกแยกในสังคม หวังผลประโยชน์ของบางกลุ่ม และ คนอาจรู้เท่าไม่ถึงการณ์

วันนี้ (17 กันยายน 2563) นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) มอบหมายให้ นายภุชพงศ์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธาน เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบสำหรับผู้ประสานงานการตรวจสอบข่าวปลอม เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน และวิธีการแก้ไขปัญหาข่าวปลอม” ภายใต้โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม / ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti Fake News Center: AFNC) ว่า การจัดเวิร์คชอปครั้งนี้ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ประสานงานเครือข่าย กลุ่มนิติกร สื่อมวลชน ตลอดจนเครือข่ายผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าใจในกระบวนการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม บทบาท ขั้นตอนของผู้ประสานศูนย์ฯ ให้สามารถตรวจสอบและการแจ้งกลับมาผ่านศูนย์ฯ ตลอดจนการเผยแพร่ข่าวที่ถูกต้องตรวจสอบแล้วได้

นอกจากนี้ การพิจารณาคะแนนผลการประเมินการตรวจข่าวปลอม (Anti Fake News) สำหรับผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการทั้ง 151 ส่วนราชการ ยังเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ โดยคะแนนประเมินจะพิจารณาจากการให้ความร่วมมือกับศูนย์ฯ เพื่อให้ขั้นตอนตรวจสอบความถูกต้องและจัดการแก้ไขข่าวปลอมเป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุด โดยมีการรายงานกลับไปยังศูนย์ฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด (2 ชั่วโมง) หลังจากที่ได้รับแจ้งผ่านทางอีเมล์

“ขั้นตอนตรวจสอบความถูกต้องและจัดการแก้ไขข่าวปลอมจะต้องเป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุด โดยจะมีทีมงานในฝ่ายต่างๆ ประกอบด้วย ฝ่ายติดตาม และคัดกรองข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ ฝ่ายตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่มีแนวโน้มเป็นข่าวปลอม ฝ่ายดำเนินขั้นตอนการตอบโต้ข่าวสารปลอม และเผยแพร่ข่าวสารที่ถูกต้อง ตลอดจนฝ่ายประสานงานตรวจสอบข้อมูลและจัดทำข้อมูลที่ถูกต้อง” นายภุชพงค์กล่าว

สำหรับ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในวันนี้ (17 ก.ย. 63) เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในกระบวนการปฏิบัติงานร่วมกัน และบทบาทของผู้ประสานงานศูนย์ฯ ตลอดจนการเผยแพร่ข่าวที่ถูกต้อง และมีการฝึกปฏิบัติในการจัดการข่าวปลอม พร้อมทั้งวิธีการประสาน ตรวจสอบ และการแจ้งผ่านเครื่องมือของศูนย์ฯ บูรณาการการทำงานร่วมกันให้ได้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *