ตั้งแล้ว 9 อรหันต์ ติดตามฟื้นฟูการบินไทย

161 views

โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหา บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน โดยมีนายวิษณ เครื่องาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และ มีกรรมการ ประกอบด้วย 

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง

นายชัยวัฒน์ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม

นายชยธรรมม์ พรหมศร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

นายวิศิษฏ์วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม

นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

นางสาวรื่นฤดี สุวรรณมงคล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นทั้งกรรมการและเลขานุการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *