ทางหลวงชนบทก่อสร้างถนนผังเมืองรวม สาย ฉ2 ผังเมืองรวม จ.พิษณุโลก เสริมเศรษฐกิจแก้ปัญหาจราจรติดขัด รับการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ก่อสร้างถนนผังเมืองรวม สาย ฉ2 ผังเมืองรวม จังหวัดพิษณุโลก ส่งเสริมเศรษฐกิจแก้ปัญหาจราจรติดขัด รับการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต สอดรับกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ) ที่มุ่งเน้นระบบการคมนาคมขนส่งในเขตชุมชนเมือง ให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว รองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า เนื่องด้วยจังหวัดพิษณุโลก เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่สำคัญและเป็นศูนย์กลางของหน่วยงานราชการเกือบทุกกระทรวง มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์หลายแห่งที่สำคัญ ปัจจุบันในเขตตัวเมืองพิษณุโลกมีการจราจรหนาแน่น จึงจำเป็นจะต้องพัฒนาระบบการเดินทางและขนส่งในเขตเมือง ให้มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการช่วยลดปริมาณการจราจรบนโครงข่ายถนน ที่มีการจราจรสูง โดยเฉพาะในช่วงเวลาเช้าและช่วงเวลาเย็น เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในตัวเมือง และเป็นการรองรับการเจริญเติบโตของเมืองพิษณุโลกในอนาคต เพื่อใช้เป็นเส้นทางลัดและเส้นทางเชื่อมชุมชนเมืองในอนาคต

โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม ถนนสาย ฉ2 ผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกเป็นถนนโครงการก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นที่ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ช่วง กม.ที่ 30+80 ซึ่งห่างจากถนนทางหลวงชนบทสาย พล.2032 ประมาณ 660 เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ช่วง กม.ที่ 2+180 บรรจบกับถนนธรรมบูชา (ถนนของ อบจ.พิษณุโลก) เป็นจุดสิ้นสุดโครงการ ระยะทางรวมประมาณ 9.627 กิโลเมตร รูปแบบถนนโครงการเป็นถนนลาดยางขนาด 4 ช่องจราจร มีความกว้างผิวจราจรช่องละ 3.50 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 3.50 เมตร เขตทางประมาณ 30 เมตร

ปัจจุบันได้ดำเนินการสำรวจออกแบบแล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการยกร่างพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลสมอแข ตำบลอรัญญิก และตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

On Trend

Related Posts