ทางหลวงชนบท สร้างถนนสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) ต่อเนื่อง คาดในปี 2564 เริ่มก่อสร้างอีก 2 โครงการ

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (Special Economic Zone : SEZ) สอดรับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
(นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ) ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านงานทาง ตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคมและการพัฒนาจังหวัดที่อยู่ใกล้กับบริเวณเขตชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา ทช.ได้ดำเนินการก่อสร้าง
ถนนทางหลวงชนบทเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจชายแดน (Special Economic Zone : SEZ) อย่างต่อเนื่อง
เพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง แก้ไขปัญหาการจราจร ส่งเสริมทั้งด้านการค้า การท่องเที่ยว การขนส่งระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยที่ผ่านมามีโครงการที่ ทช.ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ จำนวน 18 โครงการ รวมระยะทาง 195.617 กิโลเมตร พร้อมก่อสร้างทางต่างระดับ อีกจำนวน 1 แห่ง ประกอบไปด้วยในพื้นที่จังหวัดตาก สระแก้ว ตราด หนองคาย นครพนม สงขลา และเชียงราย ซึ่งขณะนี้ทช.ยังมีโครงการสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน หรือ SEZ ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างอีกจำนวน1 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างถนนสาย ง2 และ ง3 ผังเมืองรวมเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ระยะทางรวม 7.535 กิโลเมตร ปัจจุบันการก่อสร้างมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 67 ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานในส่วนของผิวจราจร งานทางเท้า และระบบไฟฟ้าแสงสว่าง คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2564 และจะเปิดใช้ในช่วงต้นปี 2565 นอกจากนี้ ทช.ยังมีโครงการที่จะเตรียมดำเนินการก่อสร้างอีกจำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย มห.3019 แยก ทล.212 – บางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร (ตอนที่ 1) ระยะทางรวม 14.211 กิโลเมตร, โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.1012 – บ้านกิ่วแก้ว อำเภอเทิง, จุน จังหวัดเชียงราย, พะเยา ระยะทางรวม 43.709 กิโลเมตร โดยขณะนี้ทั้งสองโครงการอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในปี 2564 รวมทั้ง ยังมีโครงการถนนสายเชื่อมศูนย์ซ่อมอากาศยาน – ศูนย์กลางการค้าส่งชายแดนบริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 –
ทล.212 อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ระยะทาง 23.102 กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

อย่างไรก็ตาม ในปี 2566 – 2571 ทช.ยังมีแผนที่จะเตรียมดำเนินการก่อสร้างเพื่อสนับสนุน
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน หรือ SEZ อย่างต่อเนื่อง รวมระยะทาง 139.023 กิโลเมตร พร้อมโครงการก่อสร้างทางต่างระดับ จำนวน 2 แห่ง อีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories