ทางหลวงชนบท ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวบนเกาะลันตา จ.กระบี่ สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว่า 21 กิโลเมตร คาดแล้วเสร็จในปี 2564

379 views

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสาย บ้านศาลาด่าน – บ้านสังกาอู้ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวบริเวณเกาะลันตาและพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งในเกาะลันตาให้มีความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ)

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า จากเดิมถนนสายบ้านศาลาด่าน – บ้านสังกาอู้อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เป็นโครงข่ายคมนาคมขนส่งด้านทิศตะวันออกของเกาะลันตาใหญ่ สภาพสายทางปัจจุบันของถนนสายหลัก เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2 ช่องจราจร และผิวทางลาดยาง ในบางช่วง ซึ่งมีสภาพคับแคบ โดยมีจุดเริ่มต้นสายทางบริเวณสามแยกที่เชื่อมต่อกับสะพานสิริลันตา (กม.ที่ 0+000) และไปสิ้นสุดสายทาง ที่โรงเรียนบ้านสังกาอู้ (กม.ที่ 20+498) พร้อมทางเชื่อม (บริเวณ กม.ที่ 10+668) รวมระยะทางประมาณ 21.698 กิโลเมตร ซึ่งถนนดังกล่าวมีการสัญจรของผู้คนเป็นจำนวนมาก ทำให้การเดินทางไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้า ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรองรับปริมาณการจราจรที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงมีความจำเป็นที่จะปรับปรุงถนนสายดังกล่าว เพื่อยกระดับการเดินทางให้เกิดความคล่องตัวเน้นความปลอดภัยให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวบริเวณเกาะลันตา

ทช.จึงได้ก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิมให้มีความสะดวก ปลอดภัย สามารถรองรับปริมาณจราจรที่จะเพิ่มขึ้น พร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ำ ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณย่านชุมชน รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสายทางและทางเชื่อมต่อกับถนนโครงการเพื่อรองรับการท่องเที่ยวรอบเกาะลันตา มีระยะทางทั้งหมดรวม 21.698 กิโลเมตร โดยก่อสร้างเป็นถนนผิวจราจรคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร กว้าง 7 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0 – 2 เมตร พร้อมจุดจอดรถบริการนักท่องเที่ยว

นอกจากนี้ยังมีการก่อสร้างสะพาคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 แห่ง งานเครื่องหมายจราจรและงานอำนวยความปลอดภัย้ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสรางไปแล้วกว่าร้อยละ 32 ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง งานวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเทผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 450 ล้านบาท คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนกันยายน 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories