บสย. แต่งตั้ง นายประภาศ คงเอียด ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บสย.

คณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) มีมติแต่งตั้ง นายประภาศ คงเอียด ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บสย. แทนนายบรรยง วิเศษมงคลชัย ซึ่งครบวาระ มีผลตั้งแต่ วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

นายประภาศ คงเอียด ประธานกรรมการ บสย. ปัจจุบันอายุ 59 ปี ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมบัญชีกลาง กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

สำเร็จการศึกษาเนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา International Tax Program Certificate and Master of Laws (ITP/LL.M.) Harvard Law School, Harvard University, Massachusetts, U.S.A. และ นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงาน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(สคร.) กรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ กรรมการอิสระ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories