ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การหยุดให้บริการเนื่องในเทศกาลปีใหม่

การท่าเรือแห่งประเทศไทย จะหยุดปฏิบัติงานและงดให้บริการบรรทุกขนถ่ายและขนส่งสินค้า หรือตู้สินค้าที่ท่าเรือกรุงเทพ ในวันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงวันพฤหัสบดี

ที่ 2 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. ขอให้บริษัทสายการเดินเรือ หรือตัวแทนเรือ เจ้าของสินค้าหรือตัวแทนเจ้าของสินค้า ที่มีความประสงค์จะทำการบรรทุกขนถ่ายและขนส่งสินค้า หรือตู้สินค้าที่ท่าเรือกรุงเทพ

ในวันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงวันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. แสดงความจำนงล่วงหน้าภายในเวลา 14.00 น. ของวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 เพื่อท่าเรือกรุงเทพจะได้จัดพนักงานและเครื่องมือทุ่นแรงเตรียมไว้ให้บริการ

สำหรับโรงพักสินค้า คลังสินค้า หรือท่าบริการตู้สินค้าที่บริษัทสายการเดินเรือ หรือตัวแทนเรือเจ้าของสินค้า หรือตัวแทนเจ้าของสินค้า ไม่ได้แจ้งขอทำการบรรทุกขนถ่ายและขนส่งสินค้า หรือตู้สินค้าไว้ท่าเรือกรุงเทพจะงดให้บริการในวันและเวลาดังกล่าว

On Trend

Related Posts