สรรพากรส่งเสริมให้ผู้ประกอบการยื่นแบบฯ ทุกประเภทผ่านอินเทอร์เน็ต เนื่องจากได้รับสิทธิขยายเวลาการยื่นแบบฯ และชำระภาษีถึงทุกสิ้นเดือน จนถึงเดือนภาษีสิงหาคม 2563

425 views

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “ตามที่กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากรได้ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ การนำส่ง และการชำระภาษีอากร สำหรับเดือนภาษีมีนาคมถึงเดือนภาษีสิงหาคม 2563 ประกอบด้วย ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.2 ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 และ ภ.ง.ด.54) ภาษีมูลค่าเพิ่ม จากการขายสินค้าและบริการภายในประเทศ (ภ.พ.30) ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการจ่ายค่าบริการไปต่างประเทศ (ภ.พ.36) และภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40) เฉพาะผู้ประกอบการที่ยื่นแบบผ่านทางอินเทอร์เน็ตทุกราย ให้สามารถยื่นแบบและชำระภาษีได้จนถึงสิ้นเดือนถัดจากเดือนภาษี เช่น เดือนภาษีพฤษภาคม 2563 ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งจะช่วยทำให้ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีสภาพคล่องทางการเงินและมีความคล่องตัวในการทำงานเพิ่มขึ้น สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ และยังเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อความปลอดภัยของทุกคน”

สำหรับผู้ประกอบการที่มีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร.1161

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories