สรรพากร หนุนธุรกิจ e – Commerce สู่โลกออนไลน์ เพื่อเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้น

ในยุคดิจิทัลที่มีการซื้อขายสินค้าผ่านออนไลน์เพิ่มขึ้น รวมทั้งผู้ที่ขายสินค้าที่มีหน้าร้านทั่วไป ต่างเพิ่มช่องทางการค้าผ่านออนไลน์เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าได้สะดวกยิ่งขึ้น กรมสรรพากรขอแนะนำผู้ประกอบการ e – Commerce ศึกษาข้อมูลความรู้ด้านภาษี เพื่อให้การทำธุรกิจออนไลน์ให้เป็นเรื่องง่าย

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “กรมสรรพากรได้รวบรวมองค์ความรู้ภาษี สำหรับผู้ประกอบการ e – Commerce ไว้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ศึกษาข้อมูล ทำความเข้าใจในการปฏิบัติทางภาษีได้อย่างถูกต้อง สามารถดำเนินธุรกิจผ่านออนไลน์ได้อย่างสบายใจ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดา ต้องนำเงินได้จาก e – Commerce ไปรวมคำนวณกับเงินได้จากประเภทอื่นๆ (ถ้ามี) ซึ่งมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.94 ภายในเดือนกันยายนของทุกปี และยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90 ภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป สำหรับผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือนิติบุคคลต่างประเทศที่เข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทย ต้องเสียภาษีจากกำไรสุทธิซึ่งต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี ภ.ง.ด.51 ภายใน 2 เดือน นับจากวันสุดท้ายของทุก 6 เดือนแรกของรอบระยะเวลาบัญชี และยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.50 ภายใน 150 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่ขายสินค้าหรือให้บริการ เมื่อมีรายรับเกิน 1,800,000 บาทต่อปี จะต้องจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *