สศอ. จับมือกับ ISMED ชู Internet of Thing (IoT) เปิดตัวโครงการ Digital Networking in Manufacturing พร้อมยกระดับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารไทย

154 views

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ได้มอบหมายให้ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) สถาบันในเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการต่อยอดเพิ่มผลิตภาพในภาคอุตสาหกรรมด้วยเครือข่ายดิจิทัล (Digital Networking in Manufacturing) ภายใต้โครงการยกระดับอุตสาหกรรม 4.0 ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพ ผลิตภาพและนวัตกรรม ในปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

นายธนันธน์ อภิวันทนาพร ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจต่างประเทศและการตลาด ISMED เปิดเผยว่า ISMED พร้อมส่งเสริมผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารเพื่อการส่งออก ก้าวเข้าสู่ยุค Digital Industry เพื่อปรับกลยุทธ์ นำเทคโนโลยี ดิจิทัล และระบบอัตโนมัติ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับตลาดต่างประเทศ ด้วยการใช้ Internet of Thing (IoT) ซึ่งออกแบบโดยนักพัฒนาเทคโนโลยี IoT ของประเทศไทย ภายใต้โครงการยกระดับอุตสาหกรรม 4.0 ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพ ผลิตภาพ และนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2562 มุ่งหวังให้เกิดความสมดุลทางเศรษฐกิจ และสร้างความยั่งยืนให้กับภาคอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารไทย โดยเชิญผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 25 โรงงาน พร้อมด้วยผู้พัฒนาเทคโนโลยี IoT ของไทย 40 ราย ที่ผ่านกระบวนการคัดเลือก เข้าสู่การจับคู่พัฒนาเทคโนโลยี (Matching) แบ่งประเภท ตามเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมกับอุตสาหกรรม เพื่อดำเนินการสำรวจเก็บข้อมูล วิเคราะห์ และประเมินศักยภาพโรงงาน นำเข้าสู่กระบวนการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี IoT ต่อไป

บูรณาการความร่วมมือ นำ SME เข้าสู่ยุค 4.0

นายธนันธน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ISMED ยังได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในการเสริมองค์ความรู้ เช่น การบรรยายพิเศษหัวข้อ Digital transformation with Industrial IoT โดยนายภุชงค์ เจริญสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด โซลูชันไอโอทีกลุ่มลูกค้าองค์กร, เอไอเอส หัวข้อการแก้ปัญหาด้วย IoT และ Big data analysis โดยนายเด่นชัย วรเดชจำเริญ ภาควิชาระบบวิศวกรรมเครื่องกลและนวัตกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม การสร้างมาตรฐานการวิเคราะห์ปัญหา แนวทางพัฒนาเทคโนโลยีและผลักดันทรัพยากรบุคคลเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยี IoT รวมถึงสนับสนุน ให้ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร พร้อมทั้งสร้างแพลตฟอร์มเครือข่ายดิจิทัล ช่วยให้ภาคอุตสาหกรรม สามารถเข้าถึงผู้พัฒนาเทคโนโลยี IoT ได้ง่ายด้วยระบบ IM Matching (Industry & Maker Matching) ช่วยจับคู่เทคโนโลยีต้นแบบที่เหมาะสมเข้ามาปรับใช้ในโรงงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดและสร้างการรับรู้ ด้วยเครื่องมือดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง ให้กับผู้พัฒนาเทคโนโลยี IoT ในระยะยาว และสนับสนุนให้อุตสาหกรรมและภาคผลิตระดับ SME ไทย เชื่อมต่อกันกับผู้พัฒนาเทคโนโลยี IoT บนแพลตฟอร์มดังกล่าว ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนโรงงานอุตสาหกรรม และภาคการผลิตในส่วน SME ก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 ที่คาดว่าจะสามารถใช้เพิ่มผลิตภาพ และลดต้นทุนในภาคการผลิตได้ไม่น้อยกว่า 10%