ส.อ.ท. จัดตั้ง “สถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทย-ญี่ปุ่น” ยกระดับเศรษฐกิจสองประเทศ

285 views

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจัดตั้งสถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทย-ญี่ปุ่น เน้นย้ำความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ เสริมสร้างความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน เทคโนโลยี นวัตกรรม การพัฒนาบุคลากร เพื่อยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทย และเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างสองประเทศ

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมฯกล่าวว่า ประเทศไทยและญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์ที่ยาวนานมากกว่า 130 ปี มีการพัฒนาความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ มีการลงทุนของบริษัทญี่ปุ่นจำนวนมากในประเทศไทยตลอดระยะกว่า 50 ปีที่ผ่านมา ทำให้เกิดความเจริญของภาคอุตสาหกรรมและการถ่ายทอดทางเทคโนโลยีซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าประเทศญี่ปุ่นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างสภาอุตสาหกรรมฯกับประเทศญี่ปุ่นและนักลงทุนญี่ปุ่นได้พัฒนาในหลากหลายมิติ โดยในส่วนภาคเอกชนนั้นได้มีการหารือกับสมาคมนักธุรกิจชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นทั้ง Japan Business Federation (Keidanren) และ Kansai Economic Federation (Kankeiren) เพื่อแสวงหาความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะ Kankeiren ได้จัดตั้งสำนักงาน Asia Business Creation Platform ที่กรุงเทพฯโดยมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ที่สภาอุตสาหกรรมฯด้วย นอกจากนี้ สภาอุตสาหกรรมฯยังได้ร่วมมือกับ Japanese Chamber of Commerce (JCC) ในการนำเสนอข้อคิดเห็นและข้อกังวลต่างๆของนักธุรกิจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ

การพัฒนาอย่างต่อเนื่องดังกล่าวสภาอุตสาหกรรมฯจึงเห็นสมควรจัดตั้ง “สถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทย-ญี่ปุ่น (Thai-Japanese Industrial Cooperation Institute :TJIC)” ขึ้น โดยแต่งตั้งให้นายจิระพันธ์ อุลปาทร เป็นประธานคณะกรรมการ เพื่อทำหน้าที่ในการส่งเสริมความร่วมมือและเป็นศูนย์กลางของสภาอุตสาหกรรมฯในการติดต่อประสานงาน ส่งเสริมการค้าการลงทุน แลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจร่วมกับภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนของญี่ปุ่น รวมทั้งผลักดันประเด็นต่างๆเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้น

นายจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานสถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทย-ญี่ปุ่นกล่าวว่า ดังที่ทราบดีอยู่แล้ว นักลงทุนญี่ปุ่นยังเป็นหนึ่งในการลงทุนรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา สภาอุตสาหกรรมฯได้มีการพบปะกับหน่วยงานและองค์กรจากประเทศญี่ปุ่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอยู่ตลอดเวลา โดยมีการหารือถึงแนวทางในการส่งเสริมการลงทุน การค้า นวัตกรรม และเทคโนโลยี ร่วมกัน ปัจจุบันนับได้ว่าอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นกระจายอยู่ในภาคการผลิตต่างๆมากมายหลากหลายสาขา เป็นซัพพลายเชนที่มีบทบาทสำคัญของการผลิตในประเทศและการส่งออก ทำรายได้ให้แก่ประเทศไทยจำนวนสูงมาก

สภาอุตสาหกรรมฯได้เล็งเห็นถึงความสำคัญที่จำเป็นต้องจัดตั้งสถาบันเพื่อกำกับดูแลความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะ และเป็นการสานต่อความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆของประเทศญี่ปุ่น โดยทำหน้าที่ดูแลมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจเป็นช่องทางหารือระหว่างภาครัฐและเอกชนของทั้งสองประเทศ และเป็นหนึ่งในกลไกในการยกระดับสู่ไทยแลนด์ 4.0 พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-curve และ New S-Curve อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทย โดยเฉพาะการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิควิศวกรรมเพื่อรองรับนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 และอุตสาหกรรม S-Curve ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *