อธิบดีแรงงานเมียนมา บินหารือไทย เตรียมความพร้อมนำเข้าแรงงานเมียนมาตาม MOU หลังใบอนุญาตทำงานสิ้นสุด 31 มีนาคม 2563

102 views

นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน ในฐานะผู้แทนฝ่ายไทย ประชุมระดับวิชาการไทย-เมียนมา ร่วมกับนายวิน เชน อธิบดีกรมแรงงาน ในฐานะผู้แทนฝ่ายเมียนมา ทั้งสองฝ่ายได้ประชุมหารือร่วมกันในประเด็นต่างๆ คือ 1. แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมากลุ่มที่ใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งจะต้องดำเนินการนำเข้าตาม MOU โดยขณะนี้
มีแรงงานเมียนมาทำงานอยู่ในประเทศไทย มีหนังสือเดินทาง (Passport : PP) จำนวน 114,226 คน

2. การจัดส่งแรงงานเมียนมาในกิจการประมงทะเล ซึ่งขณะนี้มีแรงงานเมียนมาทำงานในกิจการประมงทะเลอยู่ในประเทศไทยจำนวน 23,288 คน เป็นกลุ่มที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ จำนวน 18,015 คน กลุ่มตามมาตรา 83 พระราชกำหนดการประมง จำนวน 4,993 คน และกลุ่มเข้ามาทำงานตาม MOU จำนวน 280 คน

3. การจัดส่งแรงงานเข้ามาทำงานในประเทศไทยตาม MOU โดยในเดือนมีนาคม 2562 มีแรงงานเมียนมา ที่เข้ามาทำงานอยู่ในประเทศไทย ตาม MOU จำนวน 36,513 คน ซึ่งในปี 2561 ที่ผ่านมา มีแรงงานนำเข้าตาม MOU จำนวน 287,101 คน

4. มาตรการคุ้มครองสิทธิให้กับแรงงานเมียนมาที่ทำงานในประเทศไทย ทั้งนี้
ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันที่จะอำนวยความสะดวก และบริหารจัดการในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับแรงงาน

นางเพชรรัตน์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายหลังการประชุมได้มีการลงนามในบันทึกการประชุมระดับวิชาการไทย-เมียนมา เพื่อดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานและข้อตกลงด้านการจ้างงาน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์กับทั้งสองฝ่าย อย่างไรก็ตาม จะได้นำผลการพิจารณาของคณะทำงานร่วมทั้งสองฝ่ายเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (กนร.) และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตามลำดับต่อไป