“อธิรัฐ เร่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ขับเคลื่อนการจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติให้เป็นรูปธรรม”

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. คณะทำงานเตรียมการจัดตั้งบริษัท สายการเดินเรือแห่งชาติ จำกัด ซึ่งตนในฐานะประธานคณะทำงานฯ ได้ดำเนินการประชุมครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings

โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นการเตรียมการจัดตั้งบริษัท สายการเดินเรือแห่งชาติ จำกัด โดยนำข้อสั่งการของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และมติที่ประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติ ครั้งที่ 1 มาพิจารณา ดังนี้ 1) ทางเลือกรูปแบบการดำเนินงานของ บริษัท สายการเดินเรือแห่งชาติ จำกัด 2) ศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติโดยการท่าเรือฯ 3) ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง และ 4) แผนการดำเนินงาน (Action Plan)

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตนจึงได้สั่งการในที่ประชุม
1) มอบหมายให้ กรมเจ้าท่า การท่าเรือฯ กองกฎหมาย(กระทรวงคมนาคม) แบ่งหน้าที่การทำงานในแต่ละด้านให้ชัดเจนและเร่งส่งรายละเอียดให้ฝ่ายเลขาฯ เพื่อดำเนินการต่อไป
2)ให้เร่งศึกษาลงลึกในด้านข้อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเลือกรูปแบบของ บริษัท สายการเดินเรือแห่งชาติ จำกัด อย่างครบถ้วน รอบคอบ
3) ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ในเบื้องต้นจำนวน 2 คณะ ได้แก่ ด้านการพัฒนากฎหมายพาณิชยนาวีและมาตรการส่งเสริมการพาณิชยนาวี และด้านการสื่อสารสาธารณะ หลังจากเริ่มการศึกษาฯ แล้ว ให้ตั้งคณะอนุกรรมการฯ เพิ่มเติมอีกจำนวน 4 คณะ ได้แก่ ด้านการพัฒนากองเรือพาณิชย์ไทย ด้านการพัฒนาอู่เรือ ด้านการพัฒนาท่าเรือ และด้านการพัฒนาบุคลากรด้านพาณิชยนาวี โดยให้เร่งดำเนินการมี Time Line ที่ชัดเจน และส่งผลการประชุมของคณะอนุกรรมการฯ ชุดต่างๆ ให้คณะทำงานเตรียมการจัดตั้งบริษัทสายการเดินเรือฯ ซึ่งตนเป็นประธาน เพื่อประมวลก่อนเสนอคณะกรรการจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติฯ โดยมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories