เปิดปัจจัยเสี่ยง 23 จุดทำการบินไทยติดกับดัก

153 views

ผู้สื่อข่าวรายงานจาก บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ว่า สำหรับปัจจัยเสี่ยงที่ยังเห็นว่า จำเป็นจะต้องแก้ไข-ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรใหม่ : Reorgani zation ก่อนเข้าสู่กระบวนการของศาลล้มละลายกลางเพื่อขอฟ้นฟูกิจการให้กับการบินนั้น พบว่ามีอยู่ทั้งส้ิน 23 ปัจจัย ประกอบไปด้วย 1.ปรับปรุงข้อมูลการซ่อมบำรุงที่เดิมอาจทำไม่ครบถ้วน รวมถึงการขายเครื่องบิน และเครื่องยนต์จึงต้องมีการวิเคราะห์เพื่มเติม 2.ปรับปรุงเครือข่ายเส้นทางการบิน เร่ิมจากเส้นทางบินระยะยาว: การบริหารจัดการเส้นทางบินที่ไม่ทำกำไร หรือ ไม่มีเครื่องบินที่ต้องการนำไปบริการในเส้นทางที่มีศักยภาพมากกว่า

3.ปรับปรุงแผนบริหารจัดการฝูงบิน รวมถึง แผนการขายเครื่องบินซ่ึงปัจจุบันมีผู้สนใจเสนอราคาซื้อที่ต่ำมาก

4.ปรับปรุงกลยุทธ์ด้านการพาณิชย์ การต่อต้านของกลุ่มมาเฟียเดิม และหรือ ผู้แทนจำหน่ายที่เสียผลประโยชน์จากการขายบัตรโดยสารแบบ Single Price 5.ปรับปรุงการปฏิบัตงานและต้นทุนกระบวนการทำงานด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี ที่ผ่านมาการดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นไปตามแผน และผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถเข้าใจระบบการจัดการด้านนี้

6.ปรับปรุงการปฏิบัติการและบริหารต้นทุนเพื่อสร้างประสิทธิภาพของฝ่ายช่าง และปรับรูปแบบให้รองรับการดำเนินธุรกิจให้เป็นเชิงพาณิชยนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ในฝ่ายช่าง 7.ปรับปรุงการปฏิบัติการ และบริหารต้นทุนโดยออกแบบโครงสร้างการซ่อมบำรุงใหม่ให้รองรับการให้บริการเชิงพาณิชย์ของธุรกิจอุตสาหกรรมการบินในระดับสากล

8.โครงการตามกลยุทธ์ด้านการปรับปรุงการปฏิบัติการและต้นทุน (ปรับปรุงประสิทธิภาพฝ่ายช่างและปรับรูปแบบให้รองรับ การดำเนินธุรกิจให้เป็นเชิงพาณิชย์ การปรับเปลี่ยนผลตอบแทนการทำงานตามระดับผลิตภาพ Pay Per Productivity ของฝ่ายช่าง พร้อมให้ปรับรูปแบบรองรับให้การทำงานฝ่ายช่างสามารถตอบสนองกิจกรรมเชิงพา ณิชย์ต่างๆได้มากกว่าการซ่อมบำรุงอากาศยานของการบินไทย ไทยสมายล์ นกแอร์ และสายการบินอื่นๆ

9.ปรับกลยุทธ์การปฏิบัติงาน และบริหารต้นทุนของฝ่ายช่างให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยให้ปรับรูปแบบให้สามารถรองรับการดำเนินธุรกิจให้เป็นเชิงพาณิชย์ การบริหารการเปลี่ยนแปลง และสร้างแรงจูงใจแก่บุคคลากรได้ 10.ปรับปรุงการปฏิบัติการ และบริหารต้นทุนในการพัฒนาความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ)11.ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้กระชับ

12.ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรโดยเฉพาะจำนวนพนักงานให้สอดคล้องกับกำลังการผลิต

13.ปรับกลยุทธ์ด้านการจัดกลุ่มธุรกิจของบริษัทเร่ิมตั้นแต่ฝ่ายช่าง:ปรับปรุงธุรกิจการซ่อมบำรุงอากาศยานเชิงพาณิชย์สนามบินสุวรรณภูมิ และ สนามบินดอนเมือง 14.จัดกลุ่มธุรกิจของบริษัทในฝ่ายช่าง:ศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภาให้เป็นศูนย์ซ่อม เคร่ืองบินลำตัวกว้าง 15.จัดกลุ่มธุรกิจฝ่ายบริการภาคพื้น ปรับรูปแบบกระบวนการทำงานของพนักงานในฝ่ายภาคพื่น

16.จัดกลุ่มธุรกิจฝ่ายบริการภาคพื้นโดยปรับปรุงบริการห้องรับรองพิเศษ และห้องฉุกเฉินในภาวะไม่ปกติ 17.จัดทำกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจการพาณิชย์สินค้าและไปรษณีย์ภัณฑ์

18.จัดกลุ่มธุรกิจการพาณิชย์สินค้าและไปรษณีย์ภัณฑ์ 19. ศึกษาแนวทางการดำเนินธุรกิจในอนาคตของ กลุ่ม Business Unit ใหม่

20.เพิ่มประสิทธิภาพครัวการบินเพื่อให้ผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย โดยเฉพาะในการเสริ์ฟอาหารร้อนบนเคร่ืองบิน 21.ทำครัวการบินไทยให้เป็น Smart Kitchen 4.0 22.จัดกลุ่มธุรกิจของครัวการ บิน ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และ 23.จัดครัวการบินไทยสาขาต่างๆใหมเพื่อสามารถทำกำไรให้สูง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *