เปิดรายชื่อ ผู้ชนะประมูล5G

สรุปผลการประมูล 3 คลื่นความถี่ ประกอบด้วย คลื่น 700 เมกะเฮิร์ต , 2600 เมกะเฮิร์ตซ และ 26 กิกะเฮิร์ตซ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งสิ้น 5 ราย ประกอบด้วย แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค , ดีแทคไตรเน็ต , ทรูมูฟเอช , CAT และ TOT

โดยคลื่น 700 เมกะเฮิร์ต ซึ่งเปิดประมูล 3 ชุดคลื่นความถี่ (ใบอนุญาต) ปรากฎว่า กสท.โทรคมนาคม(CAT) ชนะการประมูลใน 2 ชุดคลื่นความถี่ คือย่าน 738-748 เมกะเฮิร์ต และ 793-803 เมกะเฮิร์ตซ ในราคารวม 2 ชุดคลื่นความถี่ที่ 34,306 ล้านบาท ส่วนแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอรค์ ชนะการประมูล 1 ชุดคลื่นความถี่ ย่าน 733-738 คู่กับ 788-793 เมกะเฮิร์ตซ ในราคา 17,154 ล้านบาท ขณะที่ทรูมูฟ เอช ไม่ชนะการประมูลในย่านนี้ รวมราคาคลื่นความถี่ที่เคาะประมูล และราคากำหนดย่านคลื่นความถี่ สรุปแล้วอยู่ที่ 51,460 ล้านบาท

ขณะที่คลื่นความถี่ 2600 เมกะเฮิร์ตซ ที่เปิดประมูล 19 ชุดคลื่นความถี่ (ใบอนุญาต) ปรากฎว่า แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค ชนะการประมูล 10 ชุดคลื่นความถี่ ในย่าน 2500-2600 เมกะเฮิร์ตซ รวมราคา 19,561 ล้านบาท ขณะที่ทรูมูฟเอช ชนะการประมูล 9 ชุดคลื่นความถี่ ย่าน 2600-2690 เมกะเฮิร์ตซ ในราคา17,872,888,888 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบสองล้าน แปดแสน แปดหมื่น แปดพัน แปดร้อย แปดสิบแปด บาท) ส่วน CAT ไม่ชนะการประมูล รวมราคาคลื่นความถี่ที่เคาะประมูล และราคากำหนดย่านคลื่นความถี่ สรุปแล้วอยู่ที่ 37,433,888,888 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสามสิบสามล้าน แปดแสน แปดหมื่น แปดพัน แปดร้อย แปดสิบแปด บาท)

คลื่น 26 กิกะเฮิร์ตซ มีการเปิดประมูล 27 ชุดคลื่นความถี่(ใบอนุญาต) ปรากฎว่ามีผู้ชนะการประมูลใน 26 ชุดคลื่นความถี่ โดย แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค ชนะประมูล 12 ชุดคลื่นความถี่ ย่าน 25.2-26.4 กิกะเฮิร์ตซ ในราคา 5,345 ล้านบาท , ทรูมูฟ เอช ชนะประมูล 8 ชุดคลื่นความถี่ ย่าน 24.3-25.1 กิกะเฮิร์ตซ ในราคา 3,576,888,888 บาท (สามพันห้าร้อยเจ็ดสิบหกล้านแปดแสน แปดหมื่น แปดพัน แปดร้อย แปดสิบแปด บาท) , ทีโอที ชนะประมูล 4 ชุดคลื่นความถี่ ในย่าน 26.4-26.8 กิกะเฮิร์ตซ ด้วยราคา 1,795 ล้านบาท และ ดีแทค ไตรเน็ต ชนะประมูล 2 ชุดคลื่นความถี่ ในย่าน 26.8-27.0 กิกะเฮิร์ตซ ด้วยราคา 910,400,001 บาท รวมราคาคลื่นความถี่ที่เคาะประมูล และราคากำหนดย่านคลื่นความถี่ สรุปแล้วอยู่ที่ 11,627,288,889บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบเจ็ดล้าน สองแสน แปดหมื่น แปดพัน แปดร้อย แปดสิบเก้าบาท)

รวมรายได้จากการประมูลทั้ง 3 คลื่นความถี่ในครั้งนี้จำนวน 100,521,172,777 บาท (หนึ่งแสนห้าร้อยยี่สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาท) ซึ่งเป็นราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้ ทางกสทช. จะมีการประกาศผลการประมุลอย่างเป็นทางการในวันที่ 19 ก.พ. นี้ จากนั้น ผู้ชนะการประมูลจะต้องนำเงินค่าประมูลในสัดส่วนตามที่กำหนดมาชำระ เมื่อมีการตรวจสอบเรียบร้อย กสทช.จะออกใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่ให้เป็นลำดับต่อไป

On Trend

Related Posts