เศรษฐกิจไทยในเดือนมิถุนายน 2562 ชะลอลงจากเดือนก่อนจากอุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศ โดยเครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวชะลอลงในเกือบทุกหมวด

123 views

เศรษฐกิจไทยในเดือนมิถุนายน 2562 ชะลอลงจากเดือนก่อนจากอุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศ โดยเครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวชะลอลงในเกือบทุกหมวด ขณะที่เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชน
หดตัว และการใช้จ่ายภาครัฐหดตัวทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน ด้านการส่งออกสินค้า การนำเข้าสินค้า และการผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวต่อเนื่อง สำหรับภาคการท่องเที่ยวกลับมาขยายตัวเล็กน้อยจากนักท่องเที่ยวอินเดียเป็นสำคัญ ขณะที่นักท่องเที่ยวจีนยังหดตัวต่อเนื่อง

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับลดลงตามราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่ปรับลดลง  สำหรับอัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลทรงตัวจากเดือนก่อน ดุลบัญชีเดินสะพัดกลับมาเกินดุลตามดุลการค้าที่เพิ่มขึ้นจากมูลค่าการนำเข้าสินค้าที่ลดลงมาก ขณะที่ดุลบัญชี
เงินทุนเคลื่อนย้ายขาดดุลสุทธิจากด้านสินทรัพย์

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจไทยมีดังนี้

เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวชะลอลงจากระยะเดียวกันปีก่อนในเกือบทุกหมวด
การใช้จ่าย โดยเฉพาะในหมวดสินค้าคงทนที่หดตัวตามยอดขายยานยนต์ในประเทศและยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ สำหรับปัจจัยสนับสนุนกำลังซื้อโดยรวมมีทิศทางชะลอลง ตามรายได้รวมลูกจ้างนอก
ภาคเกษตรกรรมที่ขยายตัวชะลอลง ส่วนรายได้เกษตรกรในเดือนนี้ขยายตัวเร่งขึ้นจากราคายางและสับปะรดเป็นสำคัญ ขณะที่ราคาสินค้าเกษตรหลักอื่นๆ ยังหดตัว สะท้อนผลดีของการปรับดีขึ้นของรายได้ภาคเกษตรกรรมที่กระจายตัวไม่ทั่วถึง สอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ปรับลดลงต่อเนื่อง

เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนหดตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน จากทั้งเครื่องชี้การลงทุนในหมวดก่อสร้างที่หดตัว โดยพื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างทั่วประเทศหดตัวต่อเนื่องยกเว้นพื้นที่เพื่อการอุตสาหกรรม ขณะที่ยอดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างขยายตัวได้ และเครื่องชี้การลงทุนในหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์หดตัวในทุกหมวด เมื่อขจัดผลของฤดูกาลแล้ว เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อนจากทั้งเครื่องชี้การลงทุนในหมวดก่อสร้างและหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์

การใช้จ่ายภาครัฐที่ไม่รวมเงินโอนหดตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน จากทั้งรายจ่ายประจำที่หดตัวตามรายจ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการ ขณะที่รายจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรขยายตัวได้เล็กน้อย และรายจ่ายลงทุนที่หดตัวตามกรอบงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่ปรับลดลง ประกอบกับการเบิกจ่ายงบลงทุน
หดตัวจากข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพการลงทุนหลังทบทวนโครงการลงทุนให้สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

มูลค่าการส่งออกสินค้าหดตัวร้อยละ 2.1 จากระยะเดียวกันปีก่อน และหากหักทองคำหดตัวสูงที่ร้อยละ 9.1 เนื่องจากอุปสงค์ในตลาดโลกชะลอลงตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า ผลของมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน วัฏจักรสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังชะลอลงต่อเนื่อง และราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับลดลง ส่งผลให้การส่งออกในหลายหมวดสินค้ายังคงหดตัว ได้แก่ สินค้าที่มูลค่าเคลื่อนไหวตามราคาน้ำมันดิบที่หดตัวทั้งราคาและปริมาณ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์และแผงวงจรรวม สินค้าเกษตรโดยเฉพาะข้าว และสินค้าเกษตรแปรรูปโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ยางและน้ำตาล อย่างไรก็ดี การส่งออกในบางหมวดสินค้ายังขยายตัวได้ อาทิ ยานยนต์และชิ้นส่วนตามการส่งออกรถยนต์เชิงพาณิชย์และยางล้อเป็นสำคัญ

มูลค่าการนำเข้าสินค้าหดตัวสูงที่ร้อยละ 9.6 จากระยะเดียวกันปีก่อน และหากหักทองคำหดตัวที่ร้อยละ 10.5 ตามการนำเข้าที่หดตัวในทุกหมวดสินค้าสำคัญ โดย 1) หมวดวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางหดตัวตามการนำเข้าเชื้อเพลิงที่หดตัวทั้งด้านราคาและด้านปริมาณ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการปิดซ่อมบำรุงโรงกลั่นบางรายในเดือนนี้ และการนำเข้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ สอดคล้องกับภาคการส่งออกที่หดตัว 2) หมวดสินค้าทุนที่ไม่รวมเครื่องบินและแท่นขุดเจาะหดตัวตามการนำเข้าอุปกรณ์ในหมวดโทรคมนาคม และเครื่องจักรและอุปกรณ์ สอดคล้องกับการลงทุนภาคเอกชนที่หดตัว 3) หมวดสินค้าอุปโภคบริโภคหดตัวโดยเฉพาะการนำเข้าสินค้าไม่คงทน ตามการนำเข้าปลาทูน่าที่ราคาหดตัวเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน และ 4) หมวดยานยนต์และชิ้นส่วนหดตัวตามการนำเข้าชิ้นส่วนยานยนต์เป็นสำคัญ สอดคล้องกับการผลิตและยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศที่หดตัว ทั้งนี้ มูลค่าการนำเข้าสินค้าลดลงมากเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ส่งผลให้ดุลการค้าเกินดุลสูงขึ้นในเดือนนี้

จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศขยายตัวเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.9 จากระยะเดียวกันปีก่อน ตามจำนวนนักท่องเที่ยวอินเดียที่ขยายตัวต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งได้รับผลดีจากมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียม visa on arrival อย่างไรก็ดี จำนวนนักท่องเที่ยวจีนหดตัวต่อเนื่อง จากเศรษฐกิจจีนที่ชะลอลงและการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นจากประเทศเพื่อนบ้าน และจำนวนนักท่องเที่ยวมาเลเซียหดตัวจากผลของฐานสูงในระยะเดียวกันปีก่อนที่มีการท่องเที่ยวมากขึ้นภายหลังผ่านช่วงการเลือกตั้งในประเทศ ทั้งนี้ เมื่อขจัดผลของฤดูกาลแล้ว จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนจากนักท่องเที่ยวจีนเป็นสำคัญ ภายหลังสถานการณ์ฝุ่นในภาคเหนือคลี่คลายลง

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 0.87 ชะลอจากร้อยละ 1.15 ใน
เดือนก่อน ตามอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่ชะลอลง และราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศที่ปรับลดลง ขณะที่ราคาหมวดอาหารสดปรับเพิ่มขึ้นจากราคาผลไม้และสุกรเป็นสำคัญ สำหรับอัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลทรงตัวจากเดือนก่อน ดุลบัญชีเดินสะพัดกลับมาเกินดุลตามดุลการค้าที่เกินดุลเพิ่มขึ้น ขณะที่ดุลบริการ รายได้ และเงินโอนขาดดุลตามการส่งกลับกำไรและเงินปันผลของธุรกิจต่างชาติ ด้านดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายขาดดุลสุทธิจากด้านสินทรัพย์

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 ขยายตัวชะลอลงต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนตามอุปสงค์ต่างประเทศเป็นสำคัญ  โดยการส่งออกสินค้าหดตัวต่อเนื่องสอดคล้องกับการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่หดตัว ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวชะลอลงจากจำนวนนักท่องเที่ยวจีนเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม อุปสงค์ในประเทศโดยรวมยังขยายตัวได้ แต่มีทิศทางชะลอลงเช่นกัน โดยเครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนขยายตัว ชะลอลงในเกือบทุกหมวด ยกเว้นในหมวดสินค้าไม่คงทน ด้านเครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนหดตัวทั้งหมวดก่อสร้างและหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ สำหรับการใช้จ่ายภาครัฐหดตัวจากรายจ่ายประจำ ขณะที่รายจ่ายลงทุนขยายตัวต่อเนื่อง ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับเพิ่มขึ้นตามราคาอาหารสดโดยเฉพาะผักเป็นสำคัญ เนื่องจากผลผลิตได้รับความเสียหายจากสภาพอากาศที่ร้อนกว่าปกติ อัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลแล้วลดลงเล็กน้อยจากไตรมาสก่อน สำหรับดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลลดลงจากไตรมาสก่อนตามดุลการค้าที่ปรับลดลงและฤดูกาลส่งกลับกำไรและเงินปันผล ขณะที่ดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายขาดดุลสุทธิจากด้านสินทรัพย์

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories