LINE ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดมลภาวะ ประกาศนโยบายให้พนักงานสามารถทำงานที่บ้านได้​

145 views

​ท่ามกลางสภาวะปัญหาค่าฝุ่นละออง PM2.5 ในกรุงเทพฯ ที่นับวันได้ส่งผลกระทบทั้งต่อสภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนมากขึ้นเรื่อยๆ จากสถานการณ์ดังกล่าว LINE ประเทศไทย ในฐานะหนึ่งองค์กรที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของบุคลากร ประกาศออกนโยบายอนุญาตให้พนักงานสามารถทำงานที่บ้านได้ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบต่อสังคม ช่วยฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ลดการเพิ่มมลพิษทางอากาศด้วยการลดการเดินทางเข้าทำงานของพนักงานให้น้อยลง และป้องกันมลพิษทางอากาศที่อาจเป็นภัยต่อสุขภาพของพนักงาน

โดย LINE จะเริ่มทดลองใช้นโยบายอนุญาตให้พนักงานสามารถทำงานที่บ้านได้เป็นเวลา 1 เดือนนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป พนักงานสามารถขออนุญาตต่อหัวหน้าทีมเพื่อทำงานที่บ้านได้ 1 วันต่อสัปดาห์ โดยหลังจากนั้น บริษัทฯ จะพิจารณาตามสภาพแวดล้อมและความเหมาะสม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories