PEA ช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มีมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามมติคณะรัฐมนตรี สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก
เป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2564 ดังนี้

 1. ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภทที่ 1.1.1
  1.1 ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี
  1.2 ใช้ไฟฟ้าเกิน 90 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรกและตั้งแต่หน่วยที่ 91 เป็นต้นไป คิดค่าไฟฟ้าตามปกติ
 2. ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภทที่ 1.1.2 และ 1.2 ได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้าโดยใช้หน่วยการใช้ไฟฟ้าตามใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 เป็นเดือนฐานสำหรับการคิดเงิน
  2.1 การใช้ไฟฟ้ารายเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนฐาน (กุมภาพันธ์ 2564)
  ให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริงในเดือนนั้น
  2.2 การใช้ไฟฟ้ารายเดือนมากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนฐาน (กุมภาพันธ์ 2564)
 • ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วย หน่วยที่คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยเดือนฐาน (กุมภาพันธ์ 2564)
 • ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 500 หน่วย แต่ไม่เกิน 1,000 หน่วย หน่วยที่คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยของเดือนฐาน (กุมภาพันธ์ 2564) บวกด้วยร้อยละ 50 ของหน่วยส่วนที่เกินหน่วยเดือนฐาน (กุมภาพันธ์ 2564)
  2.3 ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 1,000 หน่วย หน่วยที่คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยของเดือนฐาน (กุมภาพันธ์ 2564) บวกด้วยร้อยละ 70 ของหน่วยส่วนที่เกินหน่วยเดือนฐาน (กุมภาพันธ์ 2564)
 1. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็ก ประเภทที่ 2 (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ)
  3.1 ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 100 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี
  3.2 ใช้ไฟฟ้าเกิน 100 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี 100 หน่วยแรกและตั้งแต่หน่วยที่ 101 เป็นต้นไป คิดค่าไฟฟ้าตามปกติ
  ผู้ใช้ไฟฟ้า สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าใกล้บ้าน หรือ 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ www.pea.co.th

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories