“กฟผ. คว้าอันดับ 1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน จาก ป.ป.ช.”

159 views

กฟผ. คว้า 93.29 คะแนน จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2562 จากสำนักงาน ป.ป.ช. ถือเป็นอันดับ 1 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน และอันดับ 10 ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของประเทศ สะท้อนให้เห็นถึงการเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีธรรมาภิบาลในระดับแนวหน้าของประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment (ITA)) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดย กฟผ. ได้ 93.29 คะแนน สูงเป็นอันดับ 1 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน ส่วนอันดับ 2 เป็นของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน และอันดับ 3 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) สำหรับผลคะแนนการประเมิน ITA ของ กฟผ. จัดอยู่ในอันดับ 10 ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของประเทศ
สำหรับความสำเร็จของ กฟผ. ในครั้งนี้ มาจากการกำหนดนโยบายที่ชัดเจน บริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และต่อต้านการทุจริต สะท้อนให้เห็นถึงการเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีธรรมาภิบาลในระดับแนวหน้าของประเทศ โดย กฟผ. ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนนในตัวชี้วัดการประเมินหัวข้อการเปิดเผยข้อมูล และ
การป้องกันการทุจริต

ทั้งนี้ การประเมิน ITA ในปี 2562 มีหน่วยงานภาครัฐและองค์กรส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมการประเมิน ทั้งสิ้น 8,299 หน่วยงาน เพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีตัวชี้วัดการประเมินทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ การแก้ไขปัญหาการทุจริต คุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร การปรับปรุงระบบการทำงาน การเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories