กรมการขนส่งทางบก เดินหน้าต่อเนื่อง โครงการ “นักเรียนรุ่นใหม่ มีใบขับขี่”

140 views

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า โครงการ “นักเรียนรุ่นใหม่ มีใบขับขี่” เป็นโครงการเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน และพัฒนาศักยภาพในการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ที่มีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยการดำเนินการในปีงบประมาณ 2562 พบว่ามีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 23,645 คน รวม 438 รุ่น ซึ่งสูงกว่าจำนวนเป้าหมายของโครงการที่กำหนดไว้ 21,900 คน และจากจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด พบว่ามีนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณสมบัติและผ่านการอบรมและทดสอบตามเกณฑ์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดจำนวนทั้งสิ้น 23,350 คน แสดงให้เห็นว่านักเรียนให้ความสนใจและมีความตระหนักถึงการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ทั้งยังได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาและจังหวัดให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในประชาสัมพันธ์และคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ ได้ให้สำนักงานขนส่งจังหวัดและสาขากำหนดแผนการติดตามประเมินผลนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการภายใน 3 เดือน หลังได้รับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์แล้ว ยังไม่พบอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่ ถือว่าประสบความสำเร็จในการช่วยให้นักเรียนที่ผ่านการอบรมได้นำความรู้และทักษะการขับขี่รถจักรยานยนต์นำไปปฏิบัติจริงบนท้องถนนได้อย่างถูกปลอดภัย

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อไปว่า จากความสำเร็จดังกล่าว กรมการขนส่งทางบกจึงดำเนินการโครงการ “นักเรียนรุ่นใหม่ มีใบขับขี่” ต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ 2563 (เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) ตั้งเป้าหมายมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 51,000 คน จากทั่วประเทศ โดยใช้งบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ซึ่งมาจากการร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยของประชาชนนั่นเอง โดยได้มอบหมายให้ สำนักงานขนส่งจังหวัดและสาขาทุกแห่งประสานสถานศึกษาสำรวจความต้องการของนักเรียนและเยาวชนที่ยังไม่มีใบขับขี่ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ รุ่นละประมาณ 50-60 คน โดยจะมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายจราจร กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการขับรถอย่างถูกต้องและปลอดภัย วิธีป้องกันอุบัติเหตุ มารยาทในการขับรถ ความรู้เกี่ยวกับการดูแลและบำรุงรักษารถเบื้องต้นเพื่อเสริมสร้างให้ผู้ขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อความปลอดภัย ซึ่งเป็นหลักสูตรเดียวกับการขอรับใบอนุญาตขับรถที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด พร้อมสาธิตและให้ทดลองขับขี่ภาคปฏิบัติ และแก้ไขสถานการณ์เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ก่อนเข้ารับการทดสอบข้อเขียนด้วยระบบ E-exam และทดสอบภาคปฏิบัติ หากผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดจึงจะได้รับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์

Social Media

Most Popular

“ดีป้า” เผยดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมดิจิทัล Q2/64 ทรงตัว แม้ยังเจอวิกฤตโควิด-19 ชี้มาตรการวัคซีนไม่ชัดเจนกระทบความเชื่อมั่น แนะรัฐเพิ่มบริการดิจิทัลเพื่อให้บริการไม่สะดุด

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories

On Trend

Related Posts