กรมการขนส่งทางรางผนึกกำลังผู้ให้บริการระบบขนส่งทางราง เพื่อเตรียมการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กรมการขนส่งทางราง นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางในการกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ของผู้โดยสารที่เดินทางในระบบการขนส่งทางราง โดยมีผู้แทนจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) บริษัท บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BTS) และเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางราง (ขร.) เข้าร่วมประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ที่ประชุมเห็นชอบให้ ขร. ออกประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง ข้อแนะนำในการปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้โดยสารและหน่วยงานที่ให้บริการระบบขนส่งทางราง

2.ให้หน่วยงานที่ให้บริการระบบขนส่งทางรางแจ้งให้ประชาชนผู้ใช้บริการระบบขนส่งทางราง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาเมื่ออยู่ในระบบ

3.ให้หน่วยงานที่ให้บริการระบบขนส่งทางรางจัดให้มีจุดบริการหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า โดยขอความร่วมมือกับหน่วยงาน สมาคม หรือกลุ่มที่ผลิตหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า มาอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร ในกรณีที่ผู้โดยสารไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเข้าใช้บริการระบบขนส่งทางราง

4.ให้หน่วยงานที่ให้บริการระบบขนส่งทางรางดำเนินการเพิ่มจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสารก่อนเข้าใช้บริการทุกสถานี โดยเร่งจัดให้มีเครื่องมือสำหรับตรวจอุณหภูมิ (Thermoscan) ให้เพียงพอ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ใช้บริการระบบขนส่งทางรางเผื่อเวลาในการเดินทางเนื่องจากการเพิ่มความเข้มงวดการคัดกรองในการเข้าใช้ระบบโดยสาร

5. หากตรวจพบผู้โดยสารที่มีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือผู้ที่ไม่ให้ความร่วมมือในการคัดกรอง ขอให้หน่วยงานผู้ให้บริการดำเนินการระงับไม่ให้เข้าใช้บริการโดยทันที พร้อมทั้งดำเนินการติดต่อหน่วยงานสาธารณะสุขดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ ต้องมีการพิจารณาประเมินผลกระทบในการดำเนินการดังกล่าว ในด้านกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง และผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ ขร. จะจัดประชุมร่วมกันอีกครั้งในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 เพื่อดำเนินการหาข้อสรุปกันต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *