กรมบัญชีกลางกำหนดสินค้าเพิ่มเติมในระบบ e-market เปิดโอกาสทางการค้าให้ผู้ค้ากับภาครัฐ และเพิ่มความสะดวกให้หน่วยงานของรัฐ

182 views

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้กำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมของรายการสินค้าที่มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ไม่ซับซ้อนหรือเป็นสินค้าหรืองานบริการที่มีมาตรฐานเพื่อใช้ในการจัดซื้ดจัดจ้างระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) ใน 15 รายการ ดังต่อไปนี้ 1.เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานสำนักงาน 2.ไม้บรรทัด 3.ชั้นวางหนังสือไม้แบบโชว์ปก 4.ชั้นวางหนังสือเหล็กแบบโชว์ปก 5.ดินสอสี 6.ปากกาเน้นข้อความ 7.จักรเย็บผ้าทั่วไป 8.กระดาษคาร์บอน 9.โต๊ะนักเรียนทำจากไม้ 10.โต๊ะนักเรียนทำจากเหล็ก 11.เก้าอี้นักเรียนทำจากไม้ 12.เก้าอี้นักเรียนทำจากเหล็ก 13.ลูกฟุตบอล 14.วอลเลย์บอล และ 15.บาสเกตบอล กำหนดไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e-Catalog) ตามนัยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 30 ประกอบกับเป็นรายการที่สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐสามารถตรวจสอบสินค้าและคุณลักษณะสินค้าที่ดำเนินการจัดหาด้วยวิธี e-market ได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เช่นเดียวกับผู้ค้าภาครัฐ สามารถบันทึกข้อมูลสินค้าในระบบ e-catalog ทางเว็บไซต์ดังกล่าว เพื่อให้มีสินค้าครอบคลุมความต้องการของหน่วยงานของรัฐมากยิ่งขึ้น

“ระบบ e-market เป็นระบบที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติในระดับนานาชาติ เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสในการเข้าร่วมการแข่งขันเสนอราคากันอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และป้องกันการทุจริต ในขณะเดียวกันก็เป็นการเพิ่มความสะดวกให้แก่หน่วยงานของรัฐในการได้มาซึ่งสินค้าที่ตรงกับความต้องการอย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลา เกิดความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง หมายเลข 02 270 6400 ในวัน เวลาราชการ” อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories