‘พาณิชย์’ เตรียมจัดสัมมนากลไกระงับข้อพิพาททางการค้าของอาเซียนฉบับใหม่ หลังโชว์ฟอร์มผลักดันให้อาเซียนร่วมลงนามในเร็วๆ นี้

167 views

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เตรียมจัดสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิธีสารว่าด้วยกลไกระงับข้อพิพาททางการค้าของอาเซียนฉบับปรับปรุง หลังสามารถผลักดันให้อาเซียนร่วมกันหาข้อสรุปได้ในช่วงที่ไทยเป็นประธานอาเซียน และเตรียมลงนามกันยายนนี้ หลังใช้ความพยายามในการเจรจามาตั้งแต่ปี 2559 เชื่อจะสามารถแก้ไขอุปสรรคทางการค้าของอาเซียนได้

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ความสำเร็จที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งของเสาเศรษฐกิจอาเซียนในปีนี้ คือ การสรุปผลการเจรจาเพื่อปรับปรุงกลไกระงับข้อพิพาททางการค้าของอาเซียน ซึ่งเริ่มเจรจากันมาตั้งแต่ปี 2559 โดยไทยในฐานะประธานอาเซียนปีนี้มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการขับเคลื่อนและผลักดันการเจรจาเรื่องนี้ให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งขั้นตอนจากนี้ไป สมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ จะต้องไปดำเนินกระบวนการภายใน โดยตั้งเป้าให้รัฐมนตรีเศรษฐกิจของตนสามารถร่วมลงนามในพิธีสารปรับปรุงกลไกระงับข้อพิพาททางการค้าของอาเซียน ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-11 กันยายน 2562 ณ กรุงเทพฯ

นางอรมน เพิ่มเติมว่า แม้อาเซียนจะมีพิธีสารว่าด้วยกลไกระงับข้อพิพาททางการค้าของอาเซียนจะมีผลใช้บังคับมาตั้งแต่ปี 2539 หรือ 20 กว่าปีแล้ว แต่ที่ผ่านมายังไม่เคยมีประเทศสมาชิกอาเซียนใดพึ่งพากลไกดังกล่าวในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่างกัน ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะกลไกที่ใช้อยู่เดิมล้าสมัย ไม่ทันกับรูปแบบและวิวัฒนาการทางการค้าที่เปลี่ยนไป ทำให้อาเซียนเล็งเห็นความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงกลไกระงับข้อพิพาททางการค้าให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น จนประสบความสำเร็จในการสรุปพิธีสารฉบับปรับปรุงในปีนี้ สำหรับประเด็นที่ได้รับการปรับปรุง เช่น กระบวนการหารือระหว่างคู่พิพาทที่ชัดเจนขึ้น การจัดตั้งคณะผู้พิจารณาเพื่อตัดสินกรณีพิพาทที่โปร่งใสขึ้น ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประเทศสมาชิกอาเซียน การให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายต่อประเทศสมาชิก ระยะเวลาการพิจารณาคดีและการปฏิบัติตามคำตัดสินที่เหมาะสม และการใช้อนุญาโตตุลาการในฐานะกลไกระงับข้อพิพาททางเลือก เป็นต้น

นางอรมน เสริมว่า เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าใจถึงประโยชน์และขั้นตอนการใช้กลไกระงับข้อพิพาททางการค้าของอาเซียนฉบับปรับปรุงแก้ไขล่าสุด กรมฯ จึงได้กำหนดจัดงานสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการลงนามและการใช้ประโยชน์จาก “พิธีสารว่าด้วยกลไกระงับข้อพิพาทด้านเศรษฐกิจของอาเซียนฉบับปรับปรุง” ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30-16.00 น. ณ กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งจะเป็นโอกาสในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนของการระงับข้อพิพาท ชี้ให้เห็นประโยชน์และโอกาสจากการมีที่พึ่งในการลดข้อขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจนรับฟังข้อความเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะผู้ที่จะใช้ประโยชน์จากกลไกระงับข้อพิพาททางการค้าของอาเซียนในอนาคต

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมการสัมมนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยลงทะเบียนหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Call Center โทร. 0 2507 7512 Website: Regis.dtn.go.th ใส่รหัส 9001

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories