รฟม. ร่วมกับการเคหะแห่งชาติ ลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อบูรณาการการพัฒนาระบบคมนาคมและพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชน

136 views

นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และ ดร. ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อบูรณาการการพัฒนาระบบคมนาคมและการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชน ระหว่าง รฟม. และการเคหะแห่งชาติ ณ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ โดยโครงการความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการขยายระยะเวลาการดำเนินงานภายใต้พันธกิจร่วมกัน เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามเส้นทางโครงข่ายระบบขนส่งมวลชน ปี 2558 – 2572 ด้วยการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง ให้มีที่อยู่อาศัยใกล้ระบบคมนาคมขนส่งโดยรถไฟฟ้า และการร่วมกันพิจารณาพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย บนที่ดินของทั้ง 2 หน่วยงาน รวมถึงบริเวณใกล้ สถานีเปลี่ยนถ่าย หรือสถานีซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า ตลอดจนการพิจารณากำหนดสถานที่รับ – ส่ง การให้บริการรถไฟฟ้าให้สอดคล้องกับพื้นที่พัฒนาของการเคหะแห่งชาติที่ได้ดำเนินการแล้วหรือกำลังจะมีขึ้นในอนาคตต่อไปซึ่งการดำเนินการทั้งหมดนี้จะสามารถช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และส่งผลให้เกิดการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนต่อไป

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories