แผนกลยุทธ์ 3 ปี ตลาดหลักทรัพย์ไทย เจาะเมืองรองและนักลงทุนหน้าใหม่

111 views

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศแผน 3 ปี มุ่งขยายธุรกิจเจาะเมืองรอง และผู้ลงทุนหน้าใหม่ แสวงหาโอกาสผ่านสินทรัพย์ดิจิทัล ลดความซ้ำซ้อนของกระบวนการและกฎเกณฑ์ และ ปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจ

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แถลงแผนงานกลยุทธ์ระยะ 3 ปี (2562-2564) ด้วยบทบาทการเป็นแพลตฟอร์มตลาดทุนของประเทศ มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพ และศักยภาพในการพัฒนาตลาดทุน ด้วย 4 กลยุทธ์ ได้แก่ ขยายขอบเขตการทำธุรกิจ ไปยังจังหวัดเมืองรองที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างวัฒนธรรมการลงทุนอย่างสม่ำเสมอในลักษณะแบบ dollar-cost averaging (DCA) และให้ความรู้แผนการลงทุนรองรับการเกษียณอายุ

แสวงหาโอกาสใหม่ด้วยเทคโนโลยี สร้างแพลตฟอร์มแบบเปิดที่ครบวงจรให้กับทุกภาคส่วน เตรียมสร้างตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Platform) เพื่อสร้างโอกาสใหม่ให้ตลาดทุนไทย

ลดความซ้ำซ้อนของกระบวนการและกฎเกณฑ์ ด้วยการสร้างแพลตฟอร์มใหม่เพื่อให้บริการแบบครบวงจร (one-stop-services)

ปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจ ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มในตลาดทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ทั้งนี้ตลอดปี 2561 ตลาดหลักทรัพย์ไทย สร้างสภาพคล่องอันดับหนึ่งติดต่อกันตั้งแต่ปี 2555 ในภูมิภาคอาเซียน มูลค่าซื้อขายต่อวัน 57,674 ล้านบาท มี 19 บจ. ไทยได้รับคัดเลือกเข้าคำนวณในดัชนี Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) สูงสุดในอาเซียน และมี 35 บจ. ไทยได้รับคัดเลือกเข้าคำนวณในดัชนี MSCI Standard Index เพิ่มขึ้นสูงสุดในภูมิภาคอาเซียน โดยเพิ่มขึ้น 2 บจ. จากปีก่อนหน้า