ก.ล.ต. เตรียมปรับเกณฑ์การป้องกัน จัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในธุรกิจจัดการลงทุน

163 views

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงร่างประกาศเกี่ยวกับการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจจัดการกองทุน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุนที่ลงทุนผ่านกองทุนและเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจมีระบบงานและมาตรการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ และรักษาผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ลงทุน

การป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในธุรกิจจัดการลงทุนเป็นหนึ่งในนโยบายที่สำคัญของ ก.ล.ต. เนื่องจากโครงสร้างธุรกิจดังกล่าวของไทยโดยรวมมีลักษณะการดำเนินธุรกิจในรูปแบบกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ่งการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นเรื่องยากที่จะหลีกเลี่ยง เช่น การส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ในเครือ และการลงทุนในตราสารที่ออกหรือจำหน่ายโดยธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทแม่

ก.ล.ต. จึงมีแนวคิดปรับปรุงร่างประกาศและร่างแนวทางปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนบริหารจัดการลงทุนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ รวมถึงมีระบบงานและมาตรฐานในการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ โดยเปิดรับฟังความเห็นในด้านต่าง ๆ อาทิ การกำหนดนิยามราคาตลาดให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อให้กองทุนสามารถทำธุรกรรมกับบุคลลที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ การปรับปรุงการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัทจัดการให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น  การปรับปรุงมาตรการป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลภายในเพื่อให้เหมาะกับการประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนในยุคปัจจุบันมากขึ้น

ทั้งนี้ การปรับเกณฑ์เกี่ยวกับการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ถือเป็นนโยบายสำคัญในการดำเนินธุรกิจจัดการลงทุน และเป็นหนึ่งในโครงการนำร่องภายใต้แนวคิดเกี่ยวกับโครงการปฏิรูปกฎเกณฑ์ (regulatory reform)ที่ ก.ล.ต. นำมาใช้ในการปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่าง ๆ

ในการยกร่างประกาศครั้งนี้ ก.ล.ต. ยังได้จัดประชุมหารือกลุ่มย่อยกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและได้รวบรวมข้อคิดเห็นนำมาปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้มีความยืดหยุ่น เข้าใจง่าย ชัดเจน และเหมาะสมยิ่งขึ้น